Security Advisor

Là nơi cấu hình phổ biến ảnh hưởng đến bảo mật website cần thực hiện qua web.config mà không cần tác động trực tiếp đến tập tin này. Lưu ý tính năng này chỉ sử dụng cho lập trình nắm rõ. Truy cập qua menu “Công cụ/Security Advisor”.

tocNội dung