Quản lý tập tin

Là nơi quản lý tất cả các tập tin nằm trong thư mục Media hoặc thư mục riêng của từng người dùng. Cẩn thận trong việc sử dụng để tránh mất dữ liệu. Truy cập qua menu “Công cụ/Quản lý tập tin”.

tocNội dung