Quản lý nâng cao

Truy cập qua menu “Công cụ/Quản lý nâng cao”, gồm 4 phần:

  • Quản lý URL: danh sách tất cả các URL tồn tại trong hệ thống được hiển thị ở 2 dạng: thân thiện (người dùng thấy) và URL đích (thực tế hệ thống xử lý).
  • Chuyển hướng 301: dùng nhiều trong trường hợp những đường dẫn cũ không còn nữa mà thay vào đó là đường dẫn mới, vì vậy cần cấu hình để khi người dùng truy cập được dẫn cũ thì hướng tự động tới đường dẫn mới mà không hiển thị lỗi 404 (đường dẫn không tồn tại).
  • IP cấm truy cập: cấu hình cấm truy cập website từ các IP cụ thể.
  • Task queue: danh sách các task đang chạy bên dưới của website.
tocNội dung