Dữ liệu đã xóa

Tất cả nội dung đã xóa (bài viết, hỏi đáp, trang… lưu ý các tập tin đã xóa thì không khôi phục được) sẽ được lưu tại đây để cho phép phục hồi khi cần thiết. Truy cập menu “Công cụ/Dữ liệu đã xóa”.

  • Tìm kiếm: gõ từ khóa để tìm kiếm đối tượng đã xóa.
  • Xóa: đánh dấu đổi tượng cần xóa sau đó nhấn “Xóa (chọn)”.

tocNội dung