Quản lý core

Bao gồm 3 hạng mục:

  • Quản lý tiền tệ: quản lý các đơn vị tiền tệ trên website, nhiều trường hợp không có đơn vị tiền tệ sẽ không cần sử dụng.
  • Danh sách quốc gia: danh sách tất cả quốc gia trên thế giới.
  • Danh sách Vùng/miền: danh sách vùng miền tương ứng với các quốc gia (thường được cập nhật trước cho Việt Nam).

tocNội dung