Nội dung trang đăng nhập

Bao gồm 2 phần: đoạn text bên trên và đoạn text bên dưới (thường là thỏa thuận sử dụng) của form đăng nhập. Truy cập qua đường dẫn “Cấu hình/Nội dung trang đăng nhập”, cập nhật thông tin sau đó nút tương ứng để lưu thông tin.

tocNội dung