Mẫu email thông báo

Hệ thống sẽ có gửi các email tự động, đây là nơi soạn thảo các mẫu email gửi tự động này. Truy cập menu: “Cấu hình/Mẫu email thông báo”, chọn “Thêm mẫu mới” để thêm mới (lưu ý thêm mới phải tương thích với lập trình) hoặc chọn mẫu có sẵn để thay đổi nội dung:

  • Mã mẫu email: mã email là duy nhất để người lập trình sử dụng trong những trường hợp cụ thể
  • Tên mẫu: tên mẫu email để gợi nhớ trong quản lý.
  • From name: tên sẽ xuất hiện trong email gửi (FROM sẽ từ email mặc định cấu hình trước).
  • Reply to email: địa chỉ email sẽ nhận được reply.
  • To email: địa chỉ email nhận thông báo, nhiều trường hợp gửi cho khách hàng thì không biết trước được địa chỉ này do vậy có thể bỏ trống.
  • Cc email: địa chỉ email nhận thông báo dạng CC.
  • BBC email: địa chỉ email nhận thông báo dạng BCC.
  • Từ khóa hỗ trợ: các từ khóa định nghĩa sẵn sẽ sử dụng trong tiêu đề hay nội dung email gửi đi.
  • Tiêu đề email: subject của email, trong tiêu đề có thể chèn từ khóa.
  • Nội dung: nội dung của email, trong nội dung có chèn các từ khóa. Nội dung được soạn bằng HTML và CSS, nếu sử dụng hình ảnh thì hình ảnh phải được upload lên địa chỉ cụ thể.

tocNội dung